Terapia pedagogiczna - Specjalność na kierunku Pedagogika

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Terapia pedagogiczna z elementami tutoringu - drugi stopień

Sylwetka absolwenta studiów II stopnia na kierunku Pedagogika, specjalności Terapia pedagogiczna z elementami tutoringu

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Pedagogika, specjalności Terapia pedagogiczna z elementami tutoringu dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom posiada gruntowne przygotowanie do wielowymiarowej pracy z uczniem szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Dotyczy to pracy terapeutycznej, dydaktycznej oraz wychowawczej (tutorskiej, rozwojowej) tak z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym z trudnościami w uczeniu się zarówno o charakterze specyficznym, jak i niespecyficznym), z uczniami zdolnymi oraz z tymi, którzy dotychczas nie potrzebowali tradycyjnego wsparcia pedagogicznego.

 

8 stycznia 2018
Czytaj więcej o: Terapia pedagogiczna z elementami tutoringu - drugi stopień

Terapia pedagogiczna - pierwszy stopień

Sylwetka absolwenta studiów I stopnia na kierunku Pedagogika, specjalności Terapia pedagogiczna

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika, specjalności Terapia pedagogiczna dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom posiada przygotowanie do wielowymiarowej pracy terapeutycznej, dydaktycznej oraz wychowawczej z dziećmi wskazującymi trudności w uczeniu się zarówno o charakterze specyficznym, jak i niespecyficznym. Posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć wyrównawczych i korekcyjnych na pierwszym etapie kształcenia w tym w: przedszkolach i szkołach podstawowych, a także w placówkach pozaoświatowych. Zdobył umiejętności diagnostyczne (w obszarze diagnozy pedagogicznej), jak i terapeutyczne w zakresie pracy z dzieckiem z obszaru ryzyka dysleksji, dzieckiem dyslektycznym, mającym specyficzne trudności w uczeniu się matematyki, a także w szeroko rozumianym obszarze trudności niespecyficznych, wynikających z opóźnień edukacyjnych, a także trudności o charakterze społeczno-emocjonalnym, które rzutują na osiągnięcia edukacyjne. Posiada także przygotowanie do wielowymiarowej pracy terapeutycznej, dydaktycznej oraz wychowawczej z dziećmi wskazującymi trudności w uczeniu się wynikające między innymi z deficytu w obrębie uwagi, a także nadruchliwości i impulsywności. Zdobył umiejętności terapeutyczne do pracy z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze wynikające zarówno z zaniedbań środowiskowych, jak i posiadanych zaburzeń w tym zespołu hiperkinetycznego (ADHD) i zaburzeń mu pokrewnych. W oparciu o zdobyte kompetencje potrafi współpracować i wykorzystywać zasoby środowiska funkcjonowania dziecka, przede wszystkim poprzez współdziałanie z jego rodziną, w celu wzmocnienia i zwiększenia efektywności własnych oddziaływań terapeutycznych. Może także współuczestniczyć w procesie diagnozowania trudności dziecka w obszarze diagnozy pedagogicznej.

8 stycznia 2018
Czytaj więcej o: Terapia pedagogiczna - pierwszy stopień