Czekamy na zatwierdzenie nowego statutu przez Władze Uczelni.
Do tego czasu obowiązuje nasz "stary" statut, który przedstawiony jest poniżej.

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia Ogólne

§ 1

Pełną nazwą Koła jest Studenckie Naukowe Koło Terapeutów utworzone przy Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

§ 2

Przyjętym i akceptowanym zamiennikiem pełnej nazwy Koła jest skrót S.N.K.T.

§ 3

Siedzibą Koła jest Wydział Pedagogiczny AJD

§ 4

Koło zrzesza studentów AJD w Częstochowie

§ 5

Realizując cele zawarte w statucie, Koło opiera się na społecznej pracy swoich członków.

Koło może przystępować, być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 6

Czas trwania Koła jest nieograniczony.

§ 7

Koło może używać pieczęci i znaków, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania Koła

§ 8

Celami Koła S.N.K.T. są:

Pogłębienie wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki,

Zdobywanie doświadczeń i umiejętności zawodowych w zakresie terapii, pomocy psychologicznej i pedagogicznej,

kształcenie umiejętności poruszania się po rynku pracy,

promowanie uczelni na terenie Polski,

wymiana doświadczeń oraz rozwijanie kontaktów pomiędzy studentami innych wyższych uczelni na terenie Polski jak i poza granicami kraju,

zdobywanie wiedzy naukowej.

§ 9

Cele te zamierzamy realizować poprzez:

współpracę z pracownikami naukowo - dydaktycznymi Zakładu Pedagogiki Społecznej AJD w Częstochowie w dziedzinie badań naukowych,

publikacje naukowe,

organizowanie szkoleń, warsztatów dla studentów w zakresie pomocy psychologicznej,

organizowanie obozów naukowych,

organizowanie imprez kulturalno - edukacyjnych w celu propagowania działań Koła,

tworzenie sekcji naukowych, które będą realizowały zadania statutowe,

popularyzację wiedzy w środowisku akademickim,

tworzenie nowatorskich programów w zakresie działań pedagogicznych

i psychologicznych,

wolontariat, zdobywanie doświadczeń zawodowych

ROZDZIAŁ III

Członkowie Koła oraz ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkowie Koła dzielą się na:

zwyczajnych

nadzwyczajnych,

honorowych,

§ 11

Przynależność do Koła S.N.K.T. ma charakter dobrowolny i społeczny.

§ 12

Członkowie - założyciele Koła stają się jego członkami w momencie podpisania deklaracji członkowskiej i statutu, w momencie jego zatwierdzania.

§ 13

Członkiem zwyczajnym Koła może zostać każdy student(ka) AJD w Częstochowie, który:

złoży deklarację członkowską,

uzyska rekomentację dwóch członków Koła w czasie nie dłuższym niż okres 2 miesięcy,

realizuje założenia statutowe Koła.

§ 14

Członek zwyczajny ma prawo:

wybierać i być wybieranym do władz Koła,

posiadać legitymację Koła,

Korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Koła w swojej działalności, jeżeli jest ona aprobowana przez Ogół Członków Koła,

wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Koła,

korzystać z innych możliwości jakie swoim członkom stwarza Koło,

do jednego głosu wyborczego,

wglądu w sprawozdania Koła.

§ 15

Członkiem nadzwyczajnym Koła może zostać osoba fizyczna lub prawna poprzez złożenie na piśmie oświadczenia Zarządowi Koła, który podejmuje w tej kwestii stosowaną uchwałę.

Formę i rodzaj działania w Kole członkowie nadzwyczajni ustalają z Zarządem Koła.

Członkiem honorowym Kołamoże zostać osoba fizyczna lub prawna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Koła.

Członkostwo honorowe nadaje Ogół Członków Koła na wniosek Zarządu Koła.

§ 16

Członkowie Koła zobowiązani są:

swoją postawą i działaniami przyczynić się do wzrostu znaczenia Koła

aktywnie uczestniczyć w pracach i posiedzeniach Koła, w tym w organizowanych imprezach bądź seminariach,

godnie reprezentować Koło na terenie uczelni, jak i poza nią

Przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Koła,

regularnie opłacać składki członkowskie,

rozpowszechniać informację umożliwiające innym członkom Koła rozwój naukowy.

§ 17

Skreślenie z listy członków Koła następuje w wyniku:

rezygnacji pisemnej, złożonej na ręce Zarządu Koła,

skreślenie z listy studentów,

nieuzasadnionego nie płacenia składek członkowskich przez okres sześciu miesięcy,

działalności na szkodę Koła,

łamanie zasad statutowych,

nieusprawiedliwionego nie brania udziału w pracach Koła.

§ 18

Od uchwały Zarządu Koła w przedmiocie wykluczenia członkowi Koła przysługuje odwołanie do Ogółu Członków Koła w ciągu 21 dni po podjęciu decyzji przez Zarząd Koła.

W okresie, od podjęcia uchwały przez Zarząd Koła do momentu rozpatrzenia odwołania przez Ogół Członków Koła, członek Koła zostaje zawieszony w swoich prawach i obowiązkach.

Uchwała Ogółu Członków Koła jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

Struktura i organizacja władz Koła

§ 19

Władzami Koła są:

Ogół Członków Koła,

Zarząd Koła,

Komisja Rewizyjna.

§ 20

Kadencja Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej trwa 1 rok akademicki tj. od 1 października do 31 września.

Uchwała wszystkich władz Koła zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 21

Ogół członków Koła.

W skład Okółu Członków wchodzą wszyscy członkowie Koła

Decyzje podejmowane przez Ogół członków Koła zapadają zwykłą większością głosów.

§ 22

Do kompetencji Ogółu Członków Koła należy:

zatwierdzenie statutu, uchwał,

Powołanie i odwołanie członków Zarządu,

zatwierdzanie kandydatury do funkcji członka honorowego Koła,

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Koła

Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Koła

§ 23

W skład Zarządu Koła wchodzą:

Przewodniczący

Z-ca Przewodniczącego

Skarbnik

Sekretarz

Opiekun

§ 24

Zarząd Koła zostaje wybrany przez Ogół Członków Koła

Odwołanie Zarządu Koła dokonuje większością 2/3 głosów Ogółu Członków Koła.

§ 25

Do kompetencji Zarządu Koła należy:

reprezentowanie Koła na zewnątrz i działanie w jego imieniu

planowanie i kierowanie bieżącą pracą Koła,

zwoływanie Ogółu członków Koła,

ustalanie składek członkowskich,

§ 26

Do obowiązków Przewodniczącego Koła należy:

koordynowanie działalnością Koła S.N.K.T.,

czuwanie nad przestrzeganiem statutu, regulaminów i rozporządzeń Zarządu Koła,

reprezentowanie Koła wraz z Opiekunem u władz Administracyjnych uczelni,

podpisywanie dokumentów dotyczących działalności Koła,

zwoływanie zebrań Zarządu Koła.

zwoływanie minimum raz w semestrze (początek października) zebrania sprawozdawczego z działalności Koła

za swoje działania odpowiada bezpośrednio przed Ogółem członków Koła i władzami uczelni.

§ 27

Do obowiązków Z-ca Przewodniczącego Koła należy:

przejmowanie obowiązków Przewodniczącego Koła podczas jego nieobecności lub na wniosek Przewodniczącego.

sprawowanie wraz z Przewodniczącym opieki nad prawidłową działalnością Koła,

za swoje działania odpowiada najpierw przed Zarządem, następnie przed Ogółem członków Koła

§ 28

Do obowiązków Sekretarza Koła należy:

Przygotowanie sprawozdań z bieżących obrad Koła,

sprawowanie opieki nad dokumentacją Koła,

przygotowanie oświatczeń, pism, komunikatów związanych z działalnością Koła

§ 29

Do obowiązków Skarbnika Koła należy:

Odpowiedzialność za zarządzeniami środkami finansowymi Koła,

dokonywanie operacji finansowych związanych z działalnością Koła, po bezpośrednim zatwierdzeniu przez przewodniczącego Koła,

sprawowanie kontroli nad terminowym przekazywaniem składek członkowskich członków Koła,

składanie raz na kwartał protokołów finansowych przed Zarządem Koła.

§ 30

Opiekunem Koła zostaje pracownik naukowy Zakładu Pedagogiki Społecznej AJD

w Częstochowie

Powołanie Opiekuna następuje na wniosek Zarządu Koła podczas posiedzenia Ogółu Członków Koła

§ 31

Do obowiązków Opiekuna należy:

pełnienie funkcji członka Zarządu Koła,

czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem Koła (finanse, działalność statutowa) z ramienia władz uczelni,

pełnienie funkcji doradcy Ogółu Członków Koła,

reprezentowanie Koła wraz z Przewodniczącym Koła na zewnątrz i przed Władzami Administracyjnymi AJD w Częstochowie.

§ 33

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków Koła wybranych przez Ogół członków Koła na okres 1 roku akademickiego

Uchwałą Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

§ 34

Do kompetencji komisji Rewizyjnej należy:

kontrola pracy Koła,

występowanie do Zarządu Koła z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli

i żądanie wyjaśnień,

składanie Ogółowi Członków Koła sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie co rocznego absolutorium dla działalności Koła,

członkowie Komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Koła

z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ V

Fundusze Koła

§ 35

Majątek Koła powstaje poprzez:

regularne wpłaty składek pobieranych od członków Koła,

dotacje z uczelni

darowizny uzyskane podczas imprez realizujących zadania statutowe Koła,

dofinansowanie z innych źródeł, które są zgodne z procedurą prawa.

Status